Vereniging Vrienden van Daams' molen

E-mail: secretaris@vvdm.net

Website: http://daamsvrienden.molenweb.nl

Fiscaalnummer: 8164.30.226

Rekeningnummer: NL95RABO0364496118

Doelstelling

Het bevorderen van de instandhouding van windmolens en in het bijzonder Daams' molen in Vaassen.

Beleidsplan

Zie hieronder het ‘Activiteitenoverzicht 2016’.
 
                     

Activiteitenoverzicht

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Datum  Activiteit
 Algemeen:
 * Actualisatie website (o.a. verplichte ANBI-gegevens en toevoeging sponsoren)
 * Optimalisatie van het incassosysteem
 * Vergroten e-mailbereik van leden (gerealiseerd 89%)
 * Vergroten incasso van lidmaatschapsgelden
 * Het bestuur vergaderde 5 keer
 * Bespreking over het Huishoudelijk Reglement
 * De gezamenlijke besturen van de Stichting Vaassens Molen en de Vereniging Vrienden van Daams’ Molen vergaderden 2 keer
Jan.  Nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van de Vereniging en genodigden van de Stichting in onze eigen molen (incl. persbericht)
Jan. - dec.  Benadering nieuwe sponsoren
Mrt./dec.  Bijwonen diverse bijeenkomsten Stichting Promotie Gemeente Epe
April  Algemene Ledenvergadering in De Speulbrink waarbij nadruk ligt op het vergroten van het  aantal leden en op sponsorwerving
Mei  Verdere kennismaking met Daams’ Molen tijdens Vaasaqua (incl. mediabenadering en  ledenwerving) op 5 mei
Mei Ledenwerving Nationale Molendag (14 en 15 mei)
Sept. Open Molendagen (incl. mediabenadering en ledenwerving)
Okt. Ledenwerving tijdens Vaassen Reünie
Nov./dec. Gesprekken over bestuurlijke vormgeving i.h.k.v. toekomstbestendigheid van de molen
December Uitnodiging aan de leden en sponsoren voor de nieuwjaarsbijeenkomst in januari
31-12-2016 Aantal leden per 31-12-2016: 157
 Aantal sponsoren: 19
04-01-2017 Nieuwjaarsbijeenkomst


De molen staat midden in de gemeenschap en ook de verschillende protestantse kerken in het dorp vinden de molen voor de presentatie van cursussen en het houden er van.

Bestuur

A.J. Oudesluijs:  voorzitter

T.A. Bos-van Bolhuis:  secretaris

J. Brummel:  penningmeester

J.G. Steenhuis:  lid en plv. voorzitter

H. van Elten:  lid

B. van der Meulen-Prins:  lid


Beloningsbeleid

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie.


Exploitatierekening en Balans 2016

Onderstaande exploitatierekening en balans 2016 werden goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 3 mei 2017.


Explotatierekening 31-12-2016

 Ontvangsten  Uitgaven
 Contributie 1.955,00  St. Vaassens Molen 1.606,92
 Sponsors 1.750,00  Representatiekosten 57,58
 Verkoop van dvd's en ansichtkaarten 40,00  Administratiekosten  180,23
 Rente Spaarrekening 51,63  Vergaderkosten 270,25
 Resultaat -1.533,35  Bankkosten  148,30
2.263,28 2.263,28


Balans 31-12-2016

                                                                                                                                                                               
 Activa  Passiva
 Bankrekeningen per 01-01-201615.778,07  Kapitaal per 31-12-201617.311,42
 Voordelig saldo 2016  1.533,35    
17.311,42 17.311,42