Vereniging Vrienden van Daams' molen

E-mail: secretaris@vvdm.net

Website: http://daamsvrienden.molenweb.nl

Fiscaalnummer: 8164.30.226

Rekeningnummer: NL95RABO0364496118

Doelstelling

Het bevorderen van de instandhouding van windmolens en in het bijzonder Daams' molen in Vaassen.

Beleidsplan

Zie hieronder het ‘Activiteitenoverzicht 2014’.
                       

Activiteitenoverzicht

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Datum  Activiteit
Jan.  Nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden in kasteel ‘De Cannenburch’ (incl. persbericht).
 Presentatie dvd ‘Reconstructie Daams’ Molen’ aan de leden alsmede 2 verschillende ansichtkaarten
Apr.   Informatieavond voor leden over conceptstatuten
Apr.  Opening Thee- en Koffieschenkerij in de molen
Apr.  Algemene Ledenvergadering in De Speulbrink en passeren nieuwe statuten (incl. persbericht).
Mei  Wervingsactiviteit t.g.v. Nationale Molendag
Mei Wervingsactiviteit t.g.v. Vaasaqua (incl. persbericht).
Okt. Deelname aan informatiebijeenkomst Stichting Promotie Gemeente Epe
Jan/dec. Benaderen sponsoren en vastleggen sponsorcontracten
Jan/dec. Faciliteiten van opleiding van 4 nieuwe molenaars
Jan/dec. Gezamenlijk met de Stichting Vaassens Molen wordt 2 x vergaderd en het communicatieplan afgestemd  en een rondleidingdocument opgesteld.
31-12 Het werven van sponsoren heeft geresulteerd in deelname door 12 bedrijven; het aantal leden bedraagt  144.


Bestuur

A.J. Oudesluijs:  voorzitter

T.A. Bos-van Bolhuis:  secretaris

J.H. van Elten:  penningmeester

J.G. Steenhuis:  lid en plv. voorzitter

B. van der Meulen-Prins:  lid


Beloningsbeleid

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie.


Resultatenrekening en balans 2014

Door omstandigheden moest het passeren en goedkeuren van de resultatenrekening en balans 2014 doorgeschoven worden naar de algemene ledenvergadering 2015 gehouden in april 2016. Een en ander is gebeurd met goedkeuring en instemming van de leden die aanwezig waren op de Algemene Ledenvergadering in april 2015. Onderstaande resultatenrekening en balans 2014 werden goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2016.


Resultatenrekening 2014

Inkomsten  Uitgaven
Contributie 1.740,00  Bankkosten 104,88
Rente 113,93  Overige 986,19
Overige 326,03 Voordelig saldo 1.088,89
       
  2.179,96   2.179,96


Balans 31-12-2014

                                                                                                                                                                               
Debet  Credit
Bankrekeningen per 01-01-201415.223,16  Bankrekeningen per 31-12-201416.312,77
Voordelig saldo 2014
1.088,89
16.312,77 16.312,77