Vereniging Vrienden van Daams' molen

E-mail: secretaris@vvdm.net

Website: http://daamsvrienden.molenweb.nl

Fiscaalnummer: 8164.30.226

Rekeningnummer: NL95RABO0364496118

Doelstelling

Het bevorderen van de instandhouding van windmolens en in het bijzonder Daams' molen in Vaassen.

Beleidsplan

Zie hieronder het ‘Activiteitenoverzicht’.
                       

Activiteitenoverzicht

                                                                                                                                                                                       
Datum  Activiteit
24-01  Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden in Kasteel "de Cannenburch"
01-02  Wervingsactiviteit in De Wieken t.g.v. promotie van dvd "Verhoging Daams' molen"
25-04  Algemene Ledenvergadering in De Speulbrink
09-05  Vaasaqua - promotie en ledenwerving bij Daams' molen
11-05  Open Molendag - openstellen van de molen en ledenwerving bij Daams' molen
31-08  Kunst- en Cultuurmarkt: promotie en ledenwerving
02-01/31-12 Opbouw van e-mail adressenbestand: 85% van leden
 Incassomachtiging contributie
 Productie dvd "Reconstructie Daams' molen 1988-1990"
 Productie nieuwe ansichtkaarten Daams' molen (2 versies)
 Actualisatie website
 Faciliteren opleiding nieuwe molenaars
 Ontwikkeling van nieuwe statuten
31-12 De ledenwerving heeft geresulteerd in een ledenaantal van 155


Bestuur

A.J. Oudesluijs:  voorzitter

Mr Th.D.F. Somsen:  secretaris

J.H. van Elten:  penningmeester

J.G. Steenhuis:  lid en plv. voorzitter

B. van der Meulen-Prins:  lid

Beloningsbeleid

De vereniging is een vrijwilligersorganisatie.

Resultatenrekening 2013

Inkomsten  Uitgaven
Contributie 1.959,13  Bankkosten 97,30
Rente 239,96  Overige 578,29
Overige 325,00  Voordelig saldo 1.848,50
 
2.524,09   2.524,09


Balans 31-12-2013

                                                                                                                                                                                                                                 
Debet  Credit
Bankrekeningen per 01-01-201313.375,38  Bankrekeningen per 31-12-201315.223,88
Voordelig saldo 20131.848,50
15.223,8815.223,88